Förhindra EU-beslut om importstopp av levande Kanada/USA-hummer 5 oktober!

Den svenska riskbedömningen av kanadensisk/amerikansk hummer är nu godkänd av EU. Därmed fortsätter processen som kan leda till att kanadensisk/amerikansk hummer förs upp på förteckningen över invasiva främmande arter = importförbud.

Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter (sk IAS). Syftet med förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa eller ekonomi. Enligt denna ska medlemsstaterna bland annat kartlägga hur arterna sprids och se till att spridningen stoppas eller begränsas. Arterna på listan omfattas också av olika restriktioner, bland annat förbud mot att importera, föda upp eller att hålla levande. I december beslutade EU:s medlemsstater att lista 37 invasiva arter som är främmande i alla medlemsländer. Listan ska kompletteras med fler arter.

Sverige har begärt att kanadensisk/amerikansk hummer ska föras upp på listan och som underlag finns den riskbedömning som HaV tagit fram. Riskbedömningen finns på denna länk: https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab616c2a23/1473671327920/risk-assessment-of-the-american-lobster-approved-2-september-2016.pdf

Efter att riskbedömningen nu godkänts av EU:s vetenskapliga forum för invasiva främmande arter går frågan vidare inom EU-kommissionen för beredning och till EU:s genomförande-kommitté. Kommittén har representanter från alla medlemsstater och väntas fatta beslut om arten uppfyller kraven för listning vid ett möte den 5 oktober. Om det blir ja fortsätter processen med att Världshandels-organisationen, WTO, får möjlighet att yttra sig innan kommittén tar slutligt beslut under våren 2017.

Hittills har fokus främst legat på om de vetenskapliga bedömningarna av riskerna med introduktion och spridning av amerikansk hummer håller för kraven i EU-förordningen. Nu breddas diskussionen till att också omfatta socioekonomiska aspekter, till exempel hur en listning och importförbud skulle påverka länderna eller om det krävs samordnade åtgärder på EU-nivå för att förhindra att arten introduceras, etableras och sprids.

I Hav och vattenmyndighetens riskbedömning (länk ovan, sid 82-90), har det gjorts bedömningar av hur marknaden kommer att påverkas vid ett importstopp. Vi tycker inte att de har gjort en tillräckligt noggrann analys, varför vi uppmanar er att omgående inkomma med era synpunkter!

Skriv till EU:s genomförandekommitté (IAS) om ni tycker att ett import-stopp av levande kanadensisk/amerikansk hummer skulle påverka er verksamhet negativt, vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära etc.

Mejla ert svar på engelska till EU direkt: ENV-IAS@ec.europa.eu, med kopia till stefan.leiner@ec.europa.eu