Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter!

(Pressmeddelande Hav och vatten 2016-10-17)

Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter.

Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk hummer till EU.

 Istället föreslås att mindre handelsbegränsande åtgärder bör undersökas, såsom nationella eller regionala åtgärder, och genom att gå samman med grannländer, branschen och berörda parter, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I våras lämnade Sverige in ett förslag till EU-kommissionen om att lista amerikansk hummer (Homarus americanus) på EU:s förordning över invasiva främmande arter. I september godkändes den svenska riskbedömningen av EU:s vetenskapliga forum för invasiva främmande arter, vilket innebär att den uppfyller de vetenskapliga kriterierna för att listas.

Kommissionen har därefter haft vägledande diskussioner med EU:s medlemsstater i förordningens genomförandekommitté. Vid ett möte i genomförandekommittén den 5 oktober framkom att det inte fanns något stöd bland EU:s medlemsstater för att lista amerikansk hummer då konsekvenserna i form av bland annat ett importförbud anses oproportionerligt stora på EU-nivå.

Sedan 2008 har drygt 30 individer av amerikansk hummer hittats längs västkusten, de flesta i Gullmarsfjorden vid Lysekil. Det har också hittats en hona, med hybridägg, alltså där en amerikansk hona korsats med en europeisk hummer (Homarus gammarus). Forskarna anser att det kan finnas betydligt fler i våra vatten.

I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är svårt att övervaka ett sådant förbud och troligen rör fynden sig om individer som rymt eller som avsiktligt slängts levande i havet.

– Beskedet från EU-kommissionen innebär att vi nu får arbeta vidare med hur vi nationellt och regionalt kan förhindra fortsatt spridning av amerikansk hummer i svenska vatten. Vi hoppas kunna göra detta i dialog med branschen och andra berörda, säger Björn Sjöberg.