Signalkräftan invasiv art i hela EU från 3 augusti 2016!

En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den tillhörande första förteckningen över 37 invasiva främmande arter publicerades i juli och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand. På EU:s hemsida hittar du mer information om regleringen och underlag.

Syftet med den nya EU-förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa eller ekonomi. Kriterierna för att en art ska listas är att den ska vara främmande inom hela EU och att det krävs åtgärder på unionsnivå för att förhindra att den etablerar och sprider sig. Signalkräftan är spridd i Europa, men det finns länder och regioner där den ännu inte är etablerad.

EU-listade arter är hårt reglerade, bland annat med förbud av import och spridning av arterna i naturen. För arter med stor spridning (som signalkräftan har i Sverige) finns inget krav på att utrota arten. Fisket på signalkräfta fortsätter på samma sätt som tidigare både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt. Det är förbud mot att sätta ut eller flytta signalkräftor till andra vattenområden. Detta gäller även sumpning. Inga nya utsättningstillstånd kommer att utfärdas. Illegal utsättning av signalkräftor är det största hotet mot vår inhemska flodkräfta.

Signalkräftan får säljas och transporteras levande. Kräftorna ska vara i slutet förvar så de inte kommer i kontakt med naturvatten som sjöar, dammar, vattendrag eller hav.

Kokta kräftor bär inte på pest. För dem gäller inga nya regler för försäljning eller transport.

Ytterligare åtgärder för att motverka spridning av signalkräftor kan bli aktuella i hanteringsprogram. Programmet kommer att baseras på en riskanalys och tas fram i dialog med berörda parter och andra myndigheter.

Källa: www.havochvatten.se